Trio Color

Polityka prywatności

 

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane?

Korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerem.

Realizacja zamówień wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.

W jaki sposób chronione są informacje?

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez nas z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

Żadne zgromadzone dane o użytkownikach nie są ujawniane osobom trzecim. 

Słowniczek przydatnych pojęć

Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie. 

 • cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
 • log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
 • adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny)

 

INFORMACJA RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez 

TRIO COLOR Daniel Sztajer

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady, związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez 

TRIO COLOR Daniel Sztajer

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRIO COLOR DANIEL SZTAJER przetwarzającym jest biuro rachunkowe.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 1. a)w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679;
 2. b)dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie  na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa:

1)     w zakresie danych osobowych pracowników, współpracowników, podwykonawców czy kontrahentów;

2)     w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych jedynie w zakresie i celu realizacji umowy;

3)     w zakresie przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, po ustaniu której Usługi Księgowo-Rachunkowe zobowiązuje się do usunięcia (lub zwrotu) powierzonych mu danych, w terminie 14 dni, ze wszystkich nośników, programów, aplikacji i kopii, chyba, że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa;

4)     w zakresie zobowiązania do zachowania poufności przez wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych;

5)     w zakresie zobowiązania się Firmy  do udzielania pomocy w wywiązywaniu się z obowiązków, wynikających z art. 32-36 RODO;

6)     w zakresie stosowania ochrony powierzonych mu danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, tj. zniszczeniem, utraceniem, modyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność);

7)     w zakresie stosowania środków technicznych i organizacyjnych, określonych w art. 32 RODO adekwatnych do stwierdzonego ryzyka naruszenia praw lub wolności powierzonych danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie numeru REGON i PKD zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów.
 2. Pani/Pana dane będą przekazywane:
 1. a)dostawcom systemów informatycznych i usług IT;
 2. b)podmiotom świadczącym na rzecz Firmy . umowy, takie jak: dochodzenie należności, usługi prawne, usługi księgowe , usługi kadrowo-płacowe;
 3. c)operatorom pocztowym i kurierom;
 4. d)bankom w zakresie realizacji płatności;
 5. e)organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy( jeżeli była zawarta). Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez                            Firmę TRIO COLOR Daniel Sztajer                

Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 2. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Firmę TRIO COLOR Daniel Sztajer w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Firmę            TRIO COLOR Daniel Sztajer  jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: IOD@triocolor.pl