Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korszystając ze sklepu https://triocolor.pl/ wyrażasz zgodnę na wykorzystywanie plików cookies.

Rozumiem Polityka prywatności
Trwa ładowanie

Filtrujx

  • Baner

Regulamin

Regulamin Platformy zakupowej  Trio Color


I. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub wykonująca wolny zawód, która dokonuje Zamówienia w ramach Platformy zakupowej.
1.2. Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
1.3. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
1.4. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Platformy zakupowej Trio Color.
1.5. Platforma zakupowa - serwis internetowy dostępny pod adresem www.triocolor.pl , za pośrednictwem którego       Klient może w szczególności składać Zamówienia.
1.6. Towar - produkty prezentowane na stronach Platformy zakupowej.
1.7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Trio Color. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Platformy zakupowej oraz maila Klienta.
1.8. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. (Dz. U. z 2014 r. poz.827).
1.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1422 ze zm.).
1.10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, cenę i ilość Towaru.
1.11. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.12. Czas realizacji Zamówienia - czas od chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili przekazania Towaru przewoźnikowi określony liczbą dni roboczych.


II. Postanowienia ogólne


2.1. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy zakupowej , warunki i zasady składania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży.
2.2. Platforma zakupowa prowadzona jest przez Trio Color Daniel Sztajer
ul. Pola Karolińskie 4/2
02-401 Warszawa
NIP : 525-220-68-09
REGON : 015156058
2.3. Korzystanie z Platformy zakupowej wymaga użycia komputera lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu wyposażonego w dowolną przeglądarkę internetową w aktualnej wersji z włączoną obsługą Java script.
2.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Trio Color oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.6. Informacje o Towarach podane na stronach Platformy zakupowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny oraz orientacyjne Czasy realizacji Zamówienia stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania z Platformy zakupowej i zawarcia Umowy sprzedaży


3.1. Klienci mają możliwość korzystania z Platformy zakupowej www.triocolor.pl zwanej dalej Platformą zakupową dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto (dalej: „Konto”), w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań  na Platformie zakupowej. Świadczenie usług w ramach Konta na Platformie zakupowej ma charakter bezterminowy.
3.2 W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Platformie zakupowej należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Platformą zakupową której przedmiotem są usługi świadczone przez Platformę zakupową, na warunkach określonych w Regulaminie.
3.3 W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu na  Platformie zakupowej może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Platformy  zakupowej oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
3.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy zakupowej należy wejść na stronę internetową www.triocolor.pl , następnie zalogować się na swoje Konto, po czym  dokonać wyboru Towarów poprzez podanie ich ilości a następnie podejmować kolejne czynności w oparciu o informacje podane na stronie.
3.5. Po podaniu przez Klienta wszystkich danych, wyświetlone zostanie podsumowanie przygotowanego Zamówienia zawierające następujące istotne informacje:
a.) wybrane Towary, jednostki miary, ilości i ceny jednostkowe
b.) wartość poszczególnych pozycji oraz łączna wartość Towarów w cenach netto i brutto
c.) metoda płatności,
d.) sposób dostawy,
e.) koszt dostawy,
f.) łączna wartość zamówienia.
3.5. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja treści Regulaminu, oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę".
3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Trio Color. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
3.7. Przesłanie Zamówienia zostaje potwierdzone automatycznym mailem zatytułowanym "potwierdzenie otrzymania zamówienia nr ... dla kupującego".
3.8. Po weryfikacji Zamówienia przez Konsultanta Klient otrzymuje e-mail zatytułowany: "potwierdzenie przyjęcia zamówienia nr .... do realizacji", zawierający wszystkie istotne elementy Zamówienia w szczególności informacje na temat sposobu dostawy, sposobu zapłaty, ilości Towarów, cen jednostkowych, Czasu realizacji Zamówienia wyrażonego w dniach roboczych oraz łącznej wartości Zamówienia.
3.9. Umowę traktuje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail "potwierdzenie przyjęcia zamówienia nr .... do realizacji".
1.    W każdej chwili Klient może skontaktować z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie.
2.    Przesłane zamówienie trafia do realizacji. W razie potrzeby Biuro Obsługi Klienta kontaktuje się z nim telefonicznie lub mailowo. Istnieje możliwość częściowej realizacji zamówienia, jeśli Klient wyraził na to zgodę podczas kontaktu z Konsultantem.
3.    Brak zamówionych produktów w magazynie i związane z tym wydłużenia czasu oczekiwania zostanie zgłoszone Klientowi. W przypadku braku produktu Klient zostaje o tym powiadomiony, z informacją o terminie jego ponownej dostępności, lub proponowany jest mu produkt zamienny. Informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec Trio Color.
4.    Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je anulować, kontaktując się Konsultantem za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź telefonicznie o ile zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane i wysłane do Klienta.
5.    Dostawa towaru realizowana jest na koszt sklepu internetowego Trio Color
6.    Trio Color nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe podanie przez Klienta danych dotyczących adresu dostawy, ilości, lub terminu realizacji zamówienia.
7.    Trio Color  nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych (np. wadliwe działanie sieci Internet) oraz na skutek „siły wyższej” (zdarzenia zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia takie jak: sabotaż, eksplozja, pożar, skażenie chemiczne lub radioaktywne, klęska żywiołowa i inne katastrofalne działania przyrody, katastrofy wywołane działalnością człowieka, zamieszki uliczne, strajki, protesty pracownicze, wojny, zamachy stanu, rozruchy, rewolucje, stany wojenne i wyjątkowe oraz nadzwyczajne akty terrorystyczne lub akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej oraz inne podobne okoliczności).

3.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


IV. Dostawa


4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa sie pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem Trio Color. , przesyłką kurierską, pocztową lub Klient odbiera Towary w wybranym punkcie obsługi.
4.3. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Cennik podstawowy dotyczy paczek typowych, gdy suma trzech wymiarów nie przekracza 180 cm. Koszty dostawy wynoszą dla przesyłek o wymiarach nie większych niż 0,18 m3 lub o wadze nie większej niż 30 kg 20 zł. plus 23%vat to jest 24,60 zł. a następnie 34 grosze netto plus vat za każdy dodatkowy dcm3 lub 2 zł netto plus vat za każdy dodatkowy kilogram. Dopłata za paczki nietypowe (suma wymiarów przekracza 180 cm) wynosi 20 zł. netto plus vat to jest 24,60 zł. Klient otrzymuje potwierdzenie kosztów dostawy w mailu potwierdzającym przyjęcie Zamówienia do realizacji.
4.4. Z chwilą przygotowania towaru do wysyłki Klient otrzymuje mail zatytułowany: "realizacja zamówienia nr ......."
4.5. Wraz z dostawą Klient otrzymuje dowód sprzedaży w postaci faktury lub paragonu .
4.6. W przypadku braku możliwości pozostawienia przesyłki, firma UPS zostawia awizo z informacją o miejscu odbioru paczki przez Klienta.


V. Ceny, metody płatności


5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki)
5.2 Opłaty za zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu internetowego  można realizować poprzez przelew na konto bankowe lub gotówką przy odbiorze na podstawie faktury VAT.
5.3. Ceny podane na Platformie zakupowej mogą ulec zmianie w każdej chwili.
5.4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany, o której mowa w punkcie 5.4 realizowane będą w cenach obowiązujących w chwili ich składania.


VI. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży


6.1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny z zastrzeżeniami zawartymi w pkt 6.3 i 6.4. W celu odstąpienia od Umowy sprzedaży należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni i wysłać je na adres :
Trio Color Daniel Sztajer,
ul. Pola Karolińskie 4/2
02-401 Warszawa

6.2. Termin 14-dniowy liczy sie od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
6.3. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem jest wyłączone w przypadkach, gdy przedmiotem świadczenia jest Towar:
a.) wykraczający poza standardową ofertę Platformy zakupowej, przygotowany na specjalne Zamówienie Klienta i dostosowany do jego indywidualnych potrzeb,
b.) ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
c.) dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
6.4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres:
Trio Color Daniel Sztajer,
ul. Pola Karolińskie 4/2
02-401 Warszawa

6.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
6.6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.


VII. Reklamacje dotyczące Towarów


7.1. Trio Color  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność zakupionego Towaru z Umową sprzedaży.
7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: biuro@triocolor.pl . Trio Color. zobowiązuje sie do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona, przy czym ostateczny termin rozpatrzenia reklamacji w żadnym razie nie przekroczy 14 dni.
7.3.  Warunkiem koniecznym, aby firma Trio Color rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie przez Użytkownika reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. W przypadku nieprawidłowego złożenia reklamacji przez Użytkownika-konsumenta, firma Trio Color wezwie Użytkownika-konsumenta do uzupełnienia braków reklamacji w terminie 14 dni od doręczenia takiego wezwania.
7.3. Trio Color. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje sie w karcie gwarancyjnej.


IX. Dane osobowe


9.1. Klient podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich umieszczenie w bazie Platformy zakupowej .
Dane osobowe podawane podczas rejestracji i składania zamówienia są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji        zamówień, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom. Administratorem danych jest  Trio Color Daniel Sztajer
9,2, Klient Platformy zakupowej ma prawo do wglądu w swoje dane, oraz prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: IOD@triocolor.plX. Zasady skupu tonerów


10.1. Odbiór przez Trio Color materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek, wyłącznie kupionych u nas, może nastąpić przy realizacji Zamówienia lub w punkcie sprzedaży. Odbiór materiałów na życzenie klienta zostaje potwierdzony na karcie przekazania odpadu.
10.2.Skupujemy WYŁĄCZNIE oryginalne tonery i głowice producentów takich jak HP, Dell, Brother, Canon, Epson, Samsung, Lexmark i Xerox
10.3.Nie skupujemy kartridży posiadających ślady ingerencji i napełniania.
10.4.W przypadku chęci odsprzedania większych ilości tonerów i głowic prosimy o kontakt pod nr tel. 22-425-35-13 bądź mailowo biuro@triocolor.pl
10.5.Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji jakościowej tonerów i głowic przy odbiorze.


XI. Postanowienia końcowe


11.1. Trio Color Daniel Sztajer podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy zakupowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów
11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Trio Color. a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Trio Color a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Trio Color.
11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
11.5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia: 20.09.2016

Kontakt

TRIO COLOR DANIEL SZTAJER

ul. Pola Karolińskie 4

02-401 Warszawa

TEL. 22-425-35-13

BIURO@TRIOCOLOR.PL

MiStral e-sklep PRO PLUS v. 2.34.30 © Mistral e-Sklep B2C, MS Systems - Mistral Systemy Internetowe 2023